Министарство просвете и науке Републике Србије
ПРОЈЕКАТ ОСНОВНИХ ИСТРАЖИВАЊА (2011-2014)
ДРУШТВЕНЕ КРИЗЕ И САВРЕМЕНА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА:
НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ, ЕВРОПСКИ И ГЛОБАЛНИ ОКВИР
Филолошко-уметнички факултет
Универзитета у Крагујевцу
178018
Пројекат 178018, који финасира Министарство просвете и науке Републике Србије, заснован је на проучавању књижевног и културног одговора на узроке и последице друштвених криза најразличитијег карактера - антропогеног, економског, политичког, етничког, психолошког, итд. Тражећи начине за разумевање изазова које намећу друштвене промене повезане са динамиком криза и њиховог савладавања, истраживање у оквиру пројекта разматра историјско место и значај савремене српске књижевности и културе унутар друштвених збивања, непрестано подразумевајући национални, регионални, европски и глобални оквир како поетике српске књижевности и културе, тако и друштвених криза. Тако се аналитички осветљава друштвено и књижевно и културно искуство криза, од индивидуалне (психолошке) до глобалне (нарушавање биодиверзитета, глобално загревање, циклуси економских криза, дискурс краја света). У том смислу истраживање има за циљ и да афирмише српску књижевност и културу, њену свест о друштвеним збивањима, као, историјски посматрано, најсавеснијег дела нашег друштвеног живота, а тако и да укаже, поред њене специфичности, на њену компаративну актуелност и идентитет у европским и глобалним оквирима.
Проблемaтика истраживања у оквиру пројекта разложена су, по годинама, на следећи начин: 2011. године ће обухвати, пре свега, националну (српску) литературу и културу, као и национални (српски) друштвени контекст, и то кроз шире постављену тему: Српски контекст: друштвене кризе и идентитет књижевности и културе. Наредне, 2012. године, проучавање и истраживање ће се усмерити ка темтском оквиру: Компаративни контекст: интерлитерарне и интеркултурне слике друштвених криза.  Током 2013. године, истраживање ће бити оријентисано ка теми - Нове кризе хуманитета и мисија литературе и културе. У 2014. години, основна тема ће бити: Литерарно и културно превазилажење криза.


У оквиру научноистраживачких активности на пројекту 178018 објaвљен је, у издању Филолошко-уметничког факултета, већ најављени тематски зборник Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура
Више информације