40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Извођачке уметности ОАС

Назив студијског програма Извођачке уметности
Самостална високошколска установа
у којој се изводи студијски програм
Универзитет у Крагујевцу
Високошколска установа у којој се
изводи студијски програм
Филолошко уметнички факултет 
Образовно-научно/образовно-уметничко поље Уметност
Научна, стручна или уметничка област
(према листи коју је усвојио Национални Савет)
Музичка уметност
Врста студија Основне академске студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 240
Стручни назив, скраћеница
(према листи звања Националног Савета)
Дипломирани музички уметник, Муз. умет. 
Дужина студија 4 године
Година у којој је започела реализација студијског програма  
Година када ће започети реализација студијског програма
(ако је програм нов)
2016.
Број студената који студира по овом студијском програму  
Планирани број студената који ће се
уписати на овај студијски програм
76
Датум када је програм прихваћен од
стране одговарајућег тела (навести ког)
30.05.2013, Сенат Универзитета у Крагујевцу
Језик на коме се изводи студијски програм
(обавезно навести ако се програм изводи  и на другом језику)
Српски језик
Година када је програм акредитован 2015.
Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму www.filum.kg.ac.rs

Студијски програм ОАС Извођачке уметности обухвата модуле:

 • Хармоника
 • Клавир
 • Соло певање
 • Виолина
 • Виола
 • Виолончело
 • Контрабас
 • Флаута
 • Обоа
 • Кларинет
 • Хорна
 • Фагот

На ОАС Извођачке уметности студенти стичу током четири године (осам семестара) релевантна знања, овладавају креативним вештинама и развијају личне особине и компетенције неопходне за обављање самосталне професионалне делатности у свим облицима извођаштва – као солисти, камерни, хорски или оркестарски музичари, односно клавирски сарадници. Поред тога усвајају и примењују (кроз стручну праксу) теоријска знања и вештине неопходне за бављење педагошком праксом у педагошким институцијама и на нивоима предвиђеним законом. Студенти стичу и потребна знања за осмишљавање и извођење музичких програма различитог садржаја и учествовање у пројектима институција културе и медија – као музички извођачи: солисти, камерни, оркестарски, оперски, хорски уметници или клавирски сарадници. Након свршених студија студенти стичу стручни назив – дипломирани музички уметник, а у додатку дипломи се прецизније наводи: акордеониста, пијаниста, соло певач, виолиниста, виолиста, виолончелиста, контрабасиста, флаутиста, обоиста, кларинетиста, хорниста или фаготиста.

Услови за упис студијског програма:

Студијски програм за извођачке уметности може уписати свршени ученик средње музичке школе на одговарајућем одсеку који је положио квалификациони испит из предмета дефинисаних конкурсом за упис студената и објављених на сајту факултета, као и у штампаној брошури – Информатору за упис студената. Уколико је кандидат завршио неки други одсек музичке школе или није завршио музичку школу приступа полагању допунских, односно диференцијалних испита из одређених предмета. На прву годину се прима укупно деветнаест кандидата. Модул Хармоника прима четири студента, модул Клавир – три студента, модул Соло певање – три студента. Модули Виолина, Виола, Виолончело и Контрабас који обухватају гудачке инструменте примају укупно шест студената (2+2+1+1). У циљу постизања оптималног баланса гудачких инструмената, сваке друге године ће се примати три студента виолине, а по један студент виоле, виолончела и контрабаса. Такође, на модулима који обухватају дувачке инструменте, на модул Флаута се прима један студент, а на модуле – Обоа, Кларинет, Хорна и Фагот укупно два студента, зависно од заинтересованости и потреба целог студијског програма.

Главни предмет (Хармоника, Клавир, Соло певање, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас, Флаута, Обоа, Кларинет, Хорна, Фагот) на коме се изводи индивидуална настава је централно поље студирања и припада му највећи број ЕСП бодова – нешто више од трећине укупно остварених ЕСП бодова. Наставник креира и прилагођава план и програм рада за сваког студента појединачно у складу са његовим предзнањем, техничким способностима и капацитетом. Кроз индивидуалну наставу која је заснована на интерактивном приступу студент има прилику да на основу аналитичких, синтетичких, компаративних, демонстрационих и практичних поступака разуме садржај и форму композиција, опште и индивидуалне карактеристике епохе и стила и са наставником ради на освајању и усавршавању вештине свирања, на музичком и личном изразу. У раду на интерпретацији инсистира се на уметничкој слободи, самосталности у опредељењу за уметничку концепцију и тежи се проналажењу путева и средстава за њену реализацију.

За све модуле студијског програма заједнички су следећи обавезни предмети: Камерна музика, Солфеђо, Историја музике, Психологија и Педагогија - на којима је заступљена групна настава. Ови предмети допуњују теоријска и практична знања неопходна будућем музичком уметнику – извођачу и педагогу. Дириговање, обавезан предмет на четвртој години, садрже сви модули осим модула Соло певање који има предмет Хорско дириговање. Такође, предмет Продукција у уметности и култури се, осим на модулу Хармоника, налази код свих осталих модула. Ова два предмета, на којима је заступљена групна настава, припадају ТУ пољу. Предмет Анализа музичког дела (групна настава) студенти дувачких, гудачких инструмената и соло певања изучавају две године. На модулима за дувачке и гудачке инструменте студенти похађају као обавезне предмете Оркестар (колективно извођење наставе) и Прораду оркестарског материјала и читање с листа (предавања – две групе, вежбе – по мањим групама) током све четири године. Због садржаја и природе предмета наставу слушају заједно студенти свих година.

Соло певачи прве две године имају предмет Оперска глума 1 и Оперска глума 2 (групни облик наставе), а на трећој и четвртој години Оперски студио 1 и Оперски студио 2 (групни облик наставе). Акордеонисти изучавају Историју и теорију извођаштва и предмет Форма и хармонија у музици XX века, а пијанисти Корепетицију и читање с листа, Познавање клавирске литературе, Српску клавирску музику и Уметност извођаштва – предмете на којима се настава одвија у групама. Зависно од главног предмета студенти похађају уметнички предмет на коме се настава одвија у групи истородних инструмената: Клавирски ансамбл или Ансамбл хармоника или Гудачки ансамбл (изборни предмет на модулима Виолина, Виола, Виолончело и Контрабас). Методика наставе главног предмета заокружује групу предмета уско везаних за струку и стручне компетенције које свршени студент стиче до завршетка студија, упознајући га са проблематиком и изазовима наставничког позива.

Изборни блокови 1, 1А, 2, 3 ,4 и 7 су заједнички за одређени број модула.

Изборни блок 1 - теоријско-уметнички предмети Православна хорска музика и Сценска комуникација - заједнички је за све модуле, осим за модуле који припадају гудачким инструментима.

Изборни блок 1А - уметнички предмети Камерни хор и Гудачки ансамбли - заступљен је на модулима који обухватају гудачке инструменте (Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас).

Изборни блокови 2 и 3 – друштвено-хуманистички предмети Италијански језик и Енглески језик – понуђени су на свим модулима на првој и другој години студија. Изузетак је модул Соло певање, где се као обавезан предмет изучава Италијански језик на све четири године, а Енглески језик на прве две године основних студија.

Изборни блок 4 - теоријско-уметнички предмети Увод у уметност говора, Музички и медијски жанрови, Компјутерске комуникације и Техника говорног гласа - заједнички је за модуле Хармоника, Флаута, Обоа, Кларинет, Хорна, Фагот и Соло певање.

Изборни блок 5 - уметнички предмети Основи хорске вокалне технике, Свирање хорских партитура и Свирање оркестарских партитура - понуђен је модулу Клавир на другој години студија.

Изборни блок 6 се налази само на модулу Соло певање и укључује уметничке предмете Камерни хор и Вокални ансамбл.

Изборни блок 7 дефинишу предмети из поља друштвено - хуманистичких наука - Историја уметности и Увод у естетику.

Овакав избор предмета представља допринос свестранијем интелектуалном и професионалном развоју студената. Сваки модул студијског програма ОАС Извођачке уметности траје четири године (осам семестара). Студенти у циљу стицања дипломе треба да остваре 240 ЕСП бодова што значи – програмом је предвиђено да сваки студент треба да уложи од 6000 – 7200 часова рада. Заступљеност свих типова предмета усаглашена је са прописаним стандардима за акредитацију високих школа првог и другог нивоа: на свим модулима уметничким предметима припада 50 – 60% ЕСПБ бодова, теоријско-уметничким 30 – 40% ЕСПБ бодова, друштвено-хуманистичким око 10% ЕСПБ бодова. Изборни предмети су у сваком модулу присутни са више од минималних 5% ЕСПБ бодова.

Услови преласка студената са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија су детаљно обрађени у Статуту Филолошко уметничког факултета. Студенти могу да пређу са других акредитованих студијских програма у оквиру истих или сродних области студија, уколико:

 • катедра утврди да на студијском програму има одговарајућих просторних и кадровских могућности за извођење наставе.;
 • студент положи све испите са претходне године студија и уколико му је до завршетка студија на том студијском програму остало више од 60 ЕСП бодова;
 • студент буде позитивно оцењен на квалификационом испиту за проверу способности;
 • комисија за признавање испита изврши еквиваленцију положених испита и утврди евентуалне диференцијалне испите којима студент треба да приступи, као и рок у коме их мора положити.