40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Извођачке уметности МАС

Назив студијског програма Извођачке уметности
Самостална високошколска установа
у којој се изводи студијски програм
Универзитет у Крагујевцу
Високошколска установа у којој се
изводи студијски програм
Филолошко уметнички факултет 
Образовно-научно/образовно-уметничко поље Уметност
Научна, стручна или уметничка област
(према листи коју је усвојио Национални Савет)
Музичка уметност
 Врста студија Мастер академске студије
 Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 60
 Стручни назив, скраћеница
(према листи звања Националног Савета)
Мастер музички уметник, Маст. муз. ум.
 Дужина студија 1 годину
 Година у којој је започела реализација студијског програма  
Година када ће започети реализација студијског програма
(ако је програм нов)
2016.
 Број студената који студира по овом студијском програму    
Планирани број студената који ће се
уписати на овај студијски програм
22
Датум када је програм прихваћен од
стране одговарајућег тела (навести ког)
 30.05.2013, Сенат Универзитета у Крагујевцу
Језик на коме се изводи студијски програм
(обавезно навести ако се програм изводи  и на другом језику)
 Српски језик
 Година када је програм акредитован  2015.
 Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму  www.filum.kg.ac.rs

Студијски програм МАС Извођачке уметности формира слободне уметничке личности, оспособљене да се самостално баве свим облицима извођаштва - као солисти, камерни музичари, оркестарски или хорски музичари у ансамблима или као клавирски сарадници као и да самостално обављају педагошку делатност у основним и средњим музичким школама у складу са законом. У исто време, овај програм омогућава полазницима проходност на више нивое студија – специјалистичке и докторске. Састоји се од тринаест различитих модула: Флаута, Обоа, Кларинет, Фагот, Хорна, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас, Хармоника, Клавир, Камерна музика и Соло певање. Студије трају једну академску годину и припада им 60 ЕСП бодова.

Студијски програм МАС Извођачке уметности може уписати свршени студент основних академских студија Извођачке уметности или, зависно од начина организовања студија, ОАС Клавир, Хармоника, Соло певање, Флаута, Обоа, Кларинет, Хорна, Фагот, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас – уколико положи пријемни испит. По завршетку мастер студија студент добија један од следећих стручних назива:

 • мастер музички уметник – флаутиста,
 • мастер музички уметник – обоиста,
 • мастер музички уметник – кларинетиста,
 • мастер музички уметник- хорниста,
 • мастер музички уметник – фаготиста,
 • мастер музички уметник – виолиниста,
 • мастер музички уметник – виолиста,
 • мастер музички уметник – виолончелиста,
 • мастер музички уметник – контрабасиста,
 • мастер музички уметник – акордеониста,
 • мастер музички уметник – пијаниста,
 • мастер музички уметник –соло певач,
 • мастер музички уметник –камерни музичар.

МАС Извођачке уметности се надовезује на модулаторни програм ОАС Извођачке уметности. Дипломске студије у трајању од једне школске године имају 60 ЕСП бодова. Централно место у сваком модулу припада главном предмету. За све модуле студијског програма заједнички су следећи обавезни предмети: Студијско истраживачки рад, Камерна музика, Методика наставе главног предмета, Психологија музичке даровитости, Стручна пракса и Завршни рад. Модули Хармоника, Клавир и Камерна музика као заједнички обавезан предмет имају Методику општег музичког образовања. Студенти дувачких и гудачких инструмената похађају као обавезан предмет струке – Оркестар; пијанисти – Корепетицију, а соло певачи – Оперски студио. Главни предмет поседује значај најважнијег предмета у курикулуму модула.Завршни рад је из области главног предмета. Професор, у договору са студентом (студентима) креира план и програм рада, уважавајући афинитете и тренутни ниво извођачког мајсторства студента као индивидуе. Процес рада подразумева анализирање стилова и музичког писма композитора, а усмерен је на постизање разумевања садржаја и форме композиција, разноврсности тона, изражајности, звучног баланса, артикулације, фразирања, агогике, динамичких могућности инструмента (гласа или ансамбла); такође се подстиче рад на слободи уметничке личности, развоју и проналажењу оргиналне уметничке концепције и дефинисању путева за њену реализацију.

Предмет Камерна музика се налази на свим извођачким модулима као један од основних предмета струке, а на модулу Камерна музика се дефинише као главни предмет и ближе одређује уско професионално усмерење. Методика наставе главног предмет осветљава путеве, односно проблеме у настави инструмента (гласа, ансамбла) и начине за њихово решавање у раду са ученицима различитог узраста, степена предзнања, интересовања и способности, почевши од музичког забавишта до завршног разреда средње музичке школе.

Психологија музичке даровитости омогућава студентима стицање знања неопходних како за неговање и развијање сопствених способности, тако и за боље разумевање и правилно осмишљавање начина рада са талентованим ученицима.

Студијско истраживачки рад, Стручна пракса и Завршни рад су предмети који карактеришу све студијске програме мастер студија и чине их препознатљивим у односу на остале нивое студија.

Стручна пракса и Завршни рад не улазе у оптерећење наставника, али су обавезни за студенте.

Студијско истраживачки рад је комплексан задатак који се поставља пред студента мастер студија; у оквиру овог предмета се планира да студент самостално, уз сугестије наставника прикупља податке, нотни материјал, снимке извођења, историјску и библиотечку грађу - са циљем израде дипломскограда. Анализирајући формално и хармонски дела која изводи, упоређујући извођења различитих уметника, пратећи кретања интерпретативних токова кроз историју извођаштва, студент уобличава и креира сопствени уметнички израз и стил извођења. Овај предмет се не оцењује. Стручна пракса подразумева похађање наставе инструмента (гласа или камерне музике) у музичкој школи у одређеном обиму (за 6 ЕСП бодова је неопходно имати 150 – 180 часова стручне праксе у току мастер студија). Овај предмет се не оцењује и не оптерећује ниједног наставника, али је неопходан услов за стицање дипломе мастер студија; упознаје студенте са радом у основној и средњој музичкој школи и припрема их за педагошки рад. Завршни рад заокружује студије другог нивоа. Реализује се као уметнички пројекат: целовечерњи концерт – солистички или камерни реситал.

Понуђена су три Изборна блока. Изборни блок 1 садржи предмете: Историја и теорија медија (ДХ) и Визуелизација музике (ТУ). Овај изборни блок је понуђен модулима који обухватају дувачке и гудачке инструментеи и модул Соло певање.
Изборни блок 2 обухвата предмете: Историја и теорија медија, Савремени пијанизам (ТУ) и Визуелизација музике и понуђен је модулима Хармоника и Клавир.

Модулу Камерна музика понуђен је Изборни блок 3 са предметима: Историја и теорија медија, Савремени пијанизам, Визуелизација музике, Хор (УМ) и Камерни хор (УМ), од којих студенти бирају 2 предмета.
Историја и теорија медија обухвата историјски аспект о медијима – новинарству, радију и телевизији и третира основне принципе медија и медијске културе. Визуелизација музике тумачи телевизијски медиј у функцији интерпретативног простора музике. Савремени пијанизам се бави изучавањем токова и развоја пијанизма од друге половине двадесетог века до данас.