40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Енглески језик и књижевност

Студијски програм Енглески језик и књижевност омогућава квалитетно образовање које се заснива на интердисциплинарности и развијању креативног, аналитичког и критичког мишљења, оспособљавању за употребу савремене литературе и нове технологије, превазилажењу националних, расних, класних, културних, политичких и језичких граница и конструктивном односу према свету у коме живимо.

 

Основне академске студије

Четворогодишње студије Енглеског језика и књижевности, обима 240 ЕСПБ, подељене су у 8 семестара од по 30 ЕСПБ, са око 25 часова активне наставе недељно и најмање 10 часова предавања по семестру. Настава се изводи кроз предавања и вежбе, различитим методама прилагођеним структури предмета. Вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне методе повезују теоријско знање са искуствима студената, уз наглашавање релевантности наставних садржаја, који служе као основа за перманентно усавршавање. Након завршених основних академских студија, студент стиче назив филолог (англиста).

 

Услови за упис: завршено средње образовање у трајању од четири године, положен квалификациони испит (тест из српског језика и тест из енглеског језика) и одговарајуће место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.

 

Услови за прелазак са других студијских група сродних области студија утврђују се према важећем студијском програму студијске групе за Енглески језик и књижевност, као и према важећим одредбама Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу.

 

 

Мастер академске студије

Једногодишње студије Енглеског језика и књижевности, обима 60 ЕСПБ, подељене су у 2 семестра: у првом семестру се слушају и полажу предмети из општих и ужих научних области; у другом семестру се обавља припрема и одбрана завршног рада из енглеског језика или из енглеске књижевности. Садржај и структура мастер академских студија надовезују се на четворогодишње основне академске студије на студијском програму Енглески језик и књижевност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу. Уз теоријску и практичну наставу, студенти се усмеравају ка истраживачком раду. Факултет обезбеђује и хоспитовање студената у школама на територији града Крагујевца, као и у образовним установама са којима је факултет потписао уговор о хоспитовању.

 

Методе извођења наставе, које су прилагођене структури предмета, засноване су на динамично-комуникативној настави која се остварује кроз групни и самостални рад, у виду презентација, дискусија и самосталног истраживачног доприноса. Циљ је поспешивање наставно-истраживачке интеракције и теоријско-практичне примене.

 

Стицање академског звања мастер-англиста остварује се, након одслушаних и положених предмета предвиђених овим студијским програмом, израдом и одбраном мастер рада, који студент, у договору са ментором, пријављује и брани на Филолошко-уметничком факултету, у складу са законским актима Филилошко-уметничког факултета и Универзитета у Крагујевцу.

 

Услови за упис: завршене основне академске студије са оствареним 240 ЕСПБ и одговарајуће место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.

 

Услови за прелазак са других студијских група сродних области студија утврђују се према важећем студијском програму студијске групе за Енглески језик и књижевност, као и према важећим одредбама Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу.

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03