40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Шпански језик и хиспанске књижевности

На студијској групи Шпански језик и хиспанске књижевности акредитовани су програми на следећим нивоима студија:

  • Основне академске студије
  • Мастер академске студије.

Акредитоване докторске студије организоване су на нивоу Одсека за филологију Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (Докторске студије из језика и књижевности).

Студијски програм Шпански језик и хиспанске књижевности подразумева четворогодишње студије обима 240 ЕЦТС бодова (60 по студијској години, односно 30 по семестру). Има за циљ да омогући студентима да се успешно уклопе у образовне, научне, привредне и културне токове наше земље. Програм прати савремене токове у филологији, лингвистици, социолингвистици, методици наставе страних језика, педагогији, комуникологији, културолошким дисциплонама, итд., и омогућава студентима да активно учествују у размени знања и другим облицима сарадње са стручњацима из других земаља. Детаљније дефинисани циљеви приказани су у стандарду 3.

 

Квалитетно образовање које студент добија током основних студија на студијском програму Шпански језик и хиспанске књижевности развија интердисциплинарност и критичко, аналитичко и креативно мишљење кроз употребу савремене литературе и нових технологија. Настава подстиче од самог почетка практичну примену стечених знања и вештина. Студенти се оспособљавају за перманентно образовање и даље самостално усавршавање како на професионалном, тако и на личном плану.

Након завршених академских основних студија на студијском програму Шпански језик и хиспанске књижевности студент стиче академски назив филолог (хиспаниста).

Услови за упис на овај студијски програм су завршено средње образовање у трајању од четири године, положен квалификациони испит (тест из српског и тест из шпанског/енглеског/француског/немачког/руског језика), као и одговарајуће место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.

Начини извођења наставе су часови предавања и вежби. Предмети су у највећој мери једносеместрални, а двосеместрални предмети су превасходно теоријског карактера који захтевају нешто дуже време за адекватно усвајање предвиђених садржаја. У оба случаја студенти стичу оцену у континуитету, кроз предиспитне обавезе и завршни испит. Методе извођења наставе су различите и прилагођене су врсти предмета, а засноване су на комуникативној настави кроз рад у паровима, самосталан и групни рад, презентације, дискусије, чиме се подстичу интеракција, комуникација и интеркултуралност.

Услови за прелазак са других студијских програма сродних области студија утврђују се према важећем студијском програму студијске групе Шпански језик и хиспанске књижевности и Члану 62, 81 и 82 Статута Филолошко-уметничког факултета.

Настава на студијском програму Шпански језик и хиспанске књижевности изводи се на српском и шпанском језику.

 

СИЛАБУСИ за академску 2013/14.

 

cibeles

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03