40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Немачки језик и књижевност

Студијски програм Немачког језика и књижевности конципиран је с циљем да студентима омогући квалитетно образовање у области целе струке, стицање високе језичке и комуникативне компетенције на немачком језику као и метода за самостално проширивање и даље усавршавање знања, вештина и компетенција стечених на основним студијама у области германистике. Поред стручних компетенција овај студијски програм укључује и развој аналитичког, критичког и самокритичког мишљења, као и способности студената да анализи и решавању језичких, књижевних, комуникативних и интеркултурних питања приступе креативно и интердисциплинарно.

Студент који успешно заврши основне академске студије Немачког језика и књижевности оспособљен је за писмену и усмену комуникацију на немачком језику и примерену употребу истога у различитим комуникативним ситуацијама. Свршени студент ових студија може да писмено преводи опште и ужестручне текстове у оба смера (немачки-српски, српски-немачки), да предаје немачки језик и књижевност у основним и средњим школама, да ради у издаваштву, у медијским и културним установама, јавним и државним службама као и у приватном сектору на позицијама које захтевају високу комуникативну компетенцију на немачком језику. Завршене основене студије оспособљавају студента за даље усавршавање на дипломским академским студијама немачког језика и књижевности.

По завршетку основних академских студија Немачког језика и књижевности студент стиче стручни назив „Филолог - германиста“.

Упис кандидата врши се на основу Конкурса који расписује и спроводи Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу. Да би конкурисао за упис на овај студијски програм кандидат мора:
- да има завршено средњошколско образовање у трајању од четири (4) године
- да полаже пријемни испит из српског и из немачког језика.

Редослед кандидата за упис се утврђује на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. На основу критеријума из Конкурса сачињава се ранг листа пријављених кандидата, а право уписа стичу кандидати који су на ранг листи позиционирани у оквиру броја студената предвиђених за упис.

Основне академске студије Немачког језика и књижевности нису подељене на студијска подручја (модуле). Студијски програм садржи научно-стручне, стручно-апликативне, теоријско-методолошке и академско-општеобразовне предмете. Обавезни предмети на основним академским студијама припадају следећим стручним областима: Немачки језик, Немачка књижевност и Методика наставе немачког језика и књижевности. Изборни предмети припадају пољу друштвено-хуманистичких наука: области филологије, али и областима филозофије, педагогије, исторјских и културолошких наука.

Основне академске студије изводе се кроз наставу различитим вербално-текстуалним и илустративно-демонстративним методама прилагођеним структури предмета предвиђених програмом ових студија. Наставу изводе квалификовани наставници и сарадници у трајању од осам (8) семестара.

Постоји могућност за прелазак студената са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија. Услови за прелазак утврђују се према важећем студијском програму групе за Немачки језик и књижевност.

Основне академске студије Немачког језика и књижевности трају четири (4) академске године тј. осам (8) семестара и имају укупан опсег од 240 ЕСПБ бодова.

СИЛАБУСИ (зимски семестар) за академску 2013/14.

СИЛАБУСИ (зимски семестар) за академску 2013/14.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03