40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Унутрашња архитектура

Примењене уметности које су својом суштином везане за уметничке вештине и знања, директно учествују у развијању квалитета живљења и самом развоју индустријске производње. Потребе тржишта за успешним решењима савременог дизајна, обезбеђују производима конкурентност на нашем и светском тржишту. Ликовни укус, креативне иницијативе и идеје, интердисциплинарност дизајна, карактеришу почетак трећег миленијума и у условима актуелне транзиције у којој се налази наша земља, захтевају од државних, и локалних структура трајна улагања у изучавању примењених уметности и дизајна. То је Крагујевац прихватио и успешно реализује, остварујући значајан допринос образовном и културном идентитету града и шире. Тежња за постизањем европског нивоа дизајна у различитим областима примењених уметности остварива је школовањем актуелних студијских група, односно школовањем различитих профила стручњака из области примењених уметности и дизајна.

 

Студијска група за унутрашњу архитектуру

На овом Одсеку се данас школују савремено образовани стручњаци друштвено одговорне и креативне личности, оспособљавајући их за самосталан уметнички и уметничко-истраживачки рад у области унутрашње архитектуре, за педагошки рад у високим и средњим уметничким школама и другим образовним и васпитним установама. Студијски програм има за циљ да оспособи студенте за самостално пројектовање унутрашњих простора и архитектонских склопова различитих намена уз наглашену оиријентацију ка ликовној феноменологији простора, кроз архитектонски поступак и језик, оптимално усаглашен са техничко-функционално архитектонским законитостима. Програмски садржај оспособљава студенте после завршетка студија, за стручни и креативни рад на следећим пословима и радним задацима: самостални рад на формирању програма, истраживања, аналитичке студије, изради пројектних задатака, надзор и други слични послови за стваралачке области дизајна ентеријера и намештаја. Самостално пројектовање покретног и уграђеног намештаја свих намена и категорија, пројектованог за индустријску производњу. Архитектонско пројектовање, пројектовање пратећих, индустријски произведених елемената за потребе грађевинарства. Пројектовање ентеријерске галантерије и галантерије за намештај. Самостално пројектовање мањих објеката различите намене урбаног дизајна. Програм омогућава образовање за стицање стручно-техничких и уметничких знања, кроз уводна, и тематска предавања, демонстрације, стручни надзор, перманентне консултације и коректуре уз практичан рад, оспособљавајући га за самосталан креативан рад и сарадњу са стручњацима различитих профила и институција.

 

Распоред наставе-летњи семестар

 

СИЛАБУСИ за академску 2013/14.

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03