40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Српски језик и књижевност

Студијски програм основних академских студија Српски језик и књижевност усклађен је са стандардима прописаним Законом о високом образовању Републике Србије. Њега чине четворогодишње студије, чему одговара 240 ЕЦТС бодова (60 ЕЦТС по години). Бодовна вредност сваког предмета исказана је у курикулуму студијског програма основних академских студија Српског језика и књижевности.

Садржај и структура студијског програма Српски језик и књижевност усклађени су са научним стандардима у области србистике и, шире, науке о језику и науке о књижевности. Он садржи обавезне и изборне предмете из свих прописаних група неопходних за остваривање квалитетног и компетентног студијског програма: академско-општеобразовне, теоријско-методолошке, научно- стручне и стручно-апликативне. У овај студијски програм укључени су, путем теоријске и практичне наставе, актуелни токови светске науке из домена изучавања језика и књижевности, српског језика и српске књижевности, методике наставе српског језика и књижевности, педагогије, комуникологије, културологије и мултидисциплинарних истраживања.

Методе извођења наставе су прилагођене врсти, карактеру и профилу предмета, а засноване су на динамичној комуникативној настави која се остварује кроз групни и самостални рад, презентације, дискусије, чиме се подстичу интеракција и комуникација, а теоријско знање повезује са практичним садржајима. Настава се о оквиру студијског програма изводи у облику предавања и вежби (вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, интерактивна, текст-метода), стручне праксе (хоспитовање у основним и средњим школама), семинара и консултативне наставе (индивидуални рад са студентима), и тако омогућава студентима да активно учествују у размени знања и другим облицима сарадње са наставним особљем. Разноврсним предметима које програм нуди, студентима је омогућено да развију интердисциплинарну и интеркултурну свест, и истовремено се подстичу на критичко, аналитичко и креативно мишљење кроз употребу савремене литературе и нових технологија. Од самог почетка студенти се упућују на практичну примену стечених знања и вештина, истовремено се оспособљавајући за перманентно образовање и даље самостално усавршавање на професионалном плану. Будући да је овај студијски програм компатибилан са другим србистичким и славистичким студијама у нашој земљи, земљама Европске уније и изван ње, предвиђа се могућност покретљивости студената у земљи и иностранству.

На овај студијски програм могу се уписати сви заинтересовани који имају одговарајуће средње четворогодишње образовање, положен квалификациони испит, као и одговарајуће место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте, а такође се могу уписати и они који су завршили еквивалентно средње образовање у иностранству. За ове студенте обавезно је знање српског језика. Потврду о потребном знању српског језика издаје одговарајућа установа. Услови за прелазак с других студијских програма сродних области студија утврђују се према важећем студијском програму студијске групе за Српски језик и књижевност.

 

СИЛАБУСИ за академску 2013/14.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03