40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Наставни план Болоња

Наставни план - Болоња

Студијски програм Француски језик и књижевност подразумева четворогодишње студије обима 240 ЕСПБ бодова (60 по студијској години; 30 по семестру). Бодовна вредност сваког предмета исказана је у Курикулуму студијског програма основних академских студија француског језика и књижевности.

Садржај и структура студијског програма Француски језик и књижевност усклађени су са стањем науке у области романистике и, шире, филологије и књижевности. У овај студијски програм укључени су, путем теоријске и практичне наставе, актуелни токови светске науке из домена изучавања француског језика и књижевности, као и интердисциплинарних културолошких, филозофских и когнитивистичких приступа изучавању културе везане за овај језик и књижевности.

Настава се изводи у оквиру предавања (монолошка, дијалошка, интерактивна, текст-метода), вежби (дијалошка, интерактивна, текст-метода), стручне праксе (хоспитовање у основним и средњим школама) и консултативне наставе.

Основне академске студије француског језика и књижевности трају 4 године, раздељене су у осам студијских семестара.

Услови за упис на овај студијски програм су: средње образовање у четворогодишњем трајању, положен пријемни испит; место на ранг листи у оквиру одобрене уписне квоте.

Услови за прелазак с других студијских програма сродних области студија утврђују се према важећем студијском програму студијске групе за француски језик и књижевност.

Студијски програм састоји се из обавезних и изборних академско-општеобразовних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних предмета.

 

Наставни план

Linkovi

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03