40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Музичка уметност

Календар за други конкурсни рок МУЗИКА

Филолошко-уметнички факултет
Универзитет у Крагујевцу
ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ УМЕТНОСТ

Календар за други конкурсни рок за упис на основне академске студије у академској 2013/14.

Календар


Као један од најмлађих у едукативном музичком простору Србије, Одсек за музику ФИЛУМ-а ослања се на вишедецинијска искуства нашег високог музичког школства, а истовремено пружа и низ новина, па тиме постаје привлачан за студенте. Тако се на неким његовим студијским групама    на музичкој педагогији и соло певању -  спроводи настава по угледу на већ постојеће и утврђене програме – будући да су њихови асистенти, доценти и професори углавном стицали образовање на ФМУ у Београду. Постоје и студијски програми – гудачки инструменти, флаута,  клавир - на којима се ова искуства, кроз рад самих професора и кроз координацију са педагозима из иностранства, комбинују са другим и другачијим настојањима. Јединствени, пак, у целом нашем едукативном систему и присутни само на ФИЛУМ-у су студијски програми за хармонику и за музику у медијима: први представља престижно место у Србији на коме ученици хармонике који су завршили средњу музичку школу настављају  квалитетно факултетско усавршавања, док други својом симбиозом музичких и медијских дисциплина пружа студентима знање и способност за све врсте ауторског рада у медијима – од стварања препознатљивог звука једне радио или телевизијске станице до пројектовања укуса један средине кроз медијско деловање.
Налазећи се у Крагујевцу, у некој врсти географског центра Србије, Одсек за музику ФИЛУМ-а привлачи младе музичаре из свих оних градова који ка том центру  гравитирају, а у којима постоје средње музичке школе. У процесу опште децентрализације и демократизације музичке културе, који је у Европи већ одавно присутан и који даје значајне резултате у подизању општег културног и музичког нивоа, овај одсек управо има истакнуту улогу у формирању музичких ликова и личности којe ће  бити спремне да остваре тај културни и уметнички помак.

Опште информације о пријему нових студената

Одсек за музичку уметност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу уписаће у школској 2012/2013. години у прву годину основних академских студија 31 студента који се финансирају из буџета и 11 самофинансирајућих студената.

 
Број студената по студијским програмима:
Назив студијског програма
финансирање из
буџета
самофинансирање
12
8
3
0
4
0
3
0
1
0
6
3
2
0
На Одсеку за музичку уметност у прву годину основних академских студија могу се уписати кандидати који су завршили средњу музичку школу.
Кандидати који немају завршену средњу школу, односно одговарајућу средњу музичку школу могу конкурисати за упис након положеног допунског испита. 
Висина школарине за самофинансирајуће студенте – држављане Републике Србије за школску 2012/2013. годину на Одсеку за музичку уметност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу за студијски програм Музичка педагогија износи 110.000,00 динара, за студијски програм Хармоника износи 137.000,00 динара, за студијске програме: Клавир, Флаута, Гудачки инстру­менти, Соло певање и Музика у медијима износи 130.000,00 динара.
 
Студент школарину може уплатити у једнократном износу или у више рата:
уплата
с а м о ф и н а н с и р а њ е
датум уплате
Музичка педагогија
Хармоника
Клавир, Флаута, Гудачки инструменти, Соло певање и
Музика у медијима
прва рата
 50 000,00 дин.
 60 000,00 дин.
 60 000,00 дин.
приликом уписа
друга рата
 35 000,00 дин.
 45 000,00 дин.
 45 000,00 дин.
од 1. до 10. 12. 2012.
трећа рата
 25 000,00 дин.
 32 000,00 дин.
 25 000,00 дин.
од 1. до 10. 03. 2013.
Пријем докумената
Пријем докумената за кандидате који полажу допунске испите и кандидате са одговарајућом средњом школом обавиће се у просторијама Службе за организацију наставе и студентска питања Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, у згради Правног факултета, Јована Цвијића б. б. (телефон за информације: 034/300–770).
Кандидати приликом пријављивања подносе на увид оригинална документа:
1.   Оригинална сведочанства од првог до четвртог разреда средње музичке школе, са унетом просечном оценом успеха израженом са две децимале (истовремено се предају и оверене фотокопије истих докумената);
2.   оригинална сведочанства од првог до четвртог разреда општеобразовне средње школе (са унетом просечном оценом успеха за сваки разред, израженом са две децимале) (истовремено се предају и оверене фотокопије истих докумената);
3.   оригинал дипломе о завршеној средњој школи (и оверену фотокопију)
4.   извод из матичне књиге рођених (ако није унет податак да је кандидат држављанин Републике Србије, прилаже се и потврда о држављанству или потврда да је поступак за добијање држављанства у току);
5.   испитни програм за квалификациони испит за главни предмет и клавирску музику;
6.   доказ о уплати накнаде за категорије испита:
а) Допунски испити за кандидате који немају завршено средње образовање, али имају претходно положене испите из предмета средње музичке школе,
б) Допунски испити за кандидате који немају завршену средњу музичку школу и
в) Квалификациони испит.

Уплате се врше у износу од 7.000,00 динара на жиро-рачун број: 840-1446666-07, шифра плаћања 189, модел 97, са позивом на број 35-74212102; на име

Филолошко–уметнички факултет
Јована Цвијића б. б.
34 000 Крагујевац
Кандидати који немају завршену средњу музичку или општеобразовну средњу школу морају да положе допунске испите (детаљније у даљем тексту) да би стекли право полагања квалификационог испита. Сви кандидати који задовољавају претходне услове могу се пријавити за полагање квалификационог испита на више студијских програма, али се, уколико положе, у прву годину студија могу уписати само на један студијски програм у статусу студента на буџету (са правом личног избора).
Квалификациони испит
(за кандидате са одговарајућом школском спремом и кандидате који су претходно положили допунске испите)
1.   Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификациони испит.
2.   На квалификационом испиту кандидати се оцењују бодовима. Резултат који кандидат постигне на овом испиту оцењује се од 0 до 80 бодова.
3.   Право на рангирање стекао је кандидат који је полагао све делове квалификационог испита.
4.   Одредбе закона о ослобађању од дела пријемног испита за кандидате који су добитници награда на појединим такмичењима не односи се на полагање квалификационог испита на Одсеку за музичку уметност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу.
5.   Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на квалификационом испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи, а на основу ранг-листе која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.
6.   Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду. По овом основу кандидат може стећи најмање 8, а највише 20 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се са заокруживањем на две децимале.
7.   Одсек за музичку уметност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу утврђује јединствену ранг-листу за кандидате који се финансирају из буџета и за самофинансирајуће студенте.
8.   Уколико два кандидата имају исти број бодова на ранг-листи предност ће се дати кандидату који је стекао већи број бодова на квалификационом испиту, а уколико и тада два кандидата имају исти број бодова предност ће се дати кандидату који је добитник награде на одговарајућем савезном, односно републичком такмичењу или међународном конкурсу.
9.   Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг-листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 51 бода.
10.  Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг-листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и има више од 30 бодова.
11.  Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року на Одсеку за музичку уметност уместо њега биће уписан други кандидат, према редоследу на јединственој ранг-листи.

12.  Кандидат који сматра да редослед на ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану у року од 24 часа од објављивања ранг-листе на огласној табли Факултета. Декан одлуку о приговору доноси у року од 3 дана од дана пријема приговора. На деканову одлуку кандидат може поднети жалбу Савету факултета у року од 24 часа од дана пријема решења декана Факултета. Савет факултета одлучује о жалби у року од 3 дана од дана пријема приговора.

 
Напомене
1.   Кандидат је код приступања свим испитима дужан да на захтев испитне комисије покаже личну карту или други документ ради идентификације.
2.   Кандидати који немају завршену средњу музичку школу могу приступити полагању квалификационог испита за одговарајућу студијску групу тек после положених допунских испита.
3.   Кандидати који имају завршен клавирски одсек средње музичке школе ослобођени су полагања испита из клавира, уколико су завршили клавир са оценом 4 или 5. Овим кандидатима се признаје максимална оцена, односно максимални број бодова из овог предмета у оквиру Квалификациони испит ( важи за све студијске програме осим за студијски програм 36, Клавир где се провера главног предмета подразумева).
4.   На студијском програму 31 – Хармоника и 36 – Клавир кандидат има право рангирања уколико положи квалификационе испите из главног предмета и солфеђа. На осталим инструменталним студијским програмима као и на студијским програмима 33, Соло певање и 35, Музика у медијима услов за рангирање је положен квалификациони испит из главног предмета.
5    Обавезна композиција коју изводе кандидати на пријемном испиту из Клавира, на студијском програму за клавир, заједничка је за факултете у Београду и Новом Саду, и ноте ће бити доступне у Служби за организацију наставе и студентска питања (тел.034 300 770),  30 дана пре  термина испита.
Допунски испити
1.   Допунски испити за кандидате који немају завршено средње образовање, али имају претходно положене испите из предмета средње музичке школе
     писмени рад (општа тема)
     тест опште обавештености из области културе и уметности
 Испити се полажу према програмима општег средњег образовања.
2.   Допунски испити за кандидате који немају завршену средњу музичку школу
Писмени испити
     хармонија (сопран, обележени бас, модулације)
     контрапункт (експозиција трогласне фуге)
Усмени испити
     хармонија
     контрапункт
     музички облици
     солфеђо са тестом из теорије музике
     историја музике
     познавање инструмената
 Испити се полажу према програмима средњег музичког образовања.
О месту и датуму полагања пријемног и допунског испита кандидати ће бити обавештени приликом предаје пријаве за конкурс.
Упис примљених кандидата
Упис пријављених кандидата обавиће се у просторијама Службе за организацију наставе и студентска питања Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу у згради Правног факултета (соба Б 16), Јована Цвијића б.б.
За упис је потребно приложити:
     оригинал дипломе о завршеној средњој школи
     извод из матичне књиге рођених (ако није унет податак о држављанству, прилаже се потврда о држављанству)
     два обрасца ШВ-20 за школску 2012/2013.
     индекс
     две фотографије формата 4x6 цм
     доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте
  

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03