40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Пријемни испит

УПУТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА

Кандидати приликом попуњавања теста могу користити обичну оловку, гумицу, хемијску оловку или наливперо, а дужни су да поседују потврду о приступању испиту и личну карту (или пасош). Све остале ствари морају бити одлажене на место у сали, које одреди дежурни наставник.

Забрањено је уносити мобилне телефоне и друге техничке уређаје.

Након поделе тестова, забрањен је сваки разговор међу кандидатима. Кандидати не смеју напустити своје место све док дежурни наставник не саопшти да је решавање теста завршено.

Студијски програми Српски језик и књижевност, Француски језик и књижевност, Немачки језик и књижевност, Шпански језик и хипспанске књижевности: тест од 30 и 40 питања ради се 60 минута, а тест од 20 питања 45 минута. Израда писменог дела испита из књижевности (студијски програм Српски језик и књижевност) траје 120 минута.

Студијски програм Енглески језик и књижевност: тест из граматике и разумевање прочитаног текста 60 минута; писање 45 минута.

Кандидати су дужни да тест попуне читко. Могу се служити писаним или штампаним словима, ћирилицом или латиницом, екавским или ијекавским изговором (уколико задатак не налаже другачије). Тест пре предаје мора бити попуњен хемијском оловком или наливпером. Одговори забележени обичном оловком неће бити признати. 

Признају се само одговори који су у целини тачни. Негативних бодова нема.

Уколико кандидат жели да постави питање дежурном, то може да учинити након што подигне руку. Уколико постављено питање не ремети правила испита, дежурни на њега одговара свим присутним кандидатима. Није дозвољен разговор између дежурног наставника и појединачног кандидата.

 

 
Програм и литература за припремање квалификационог испита из енглеског језика
 
И м е н и ч к а   г р у п а
Именице
Множина именица: правилна, неправилна. Именице са глаголом у једнини, са глаголом у множини. Генитив, саксонски и нормански. Двоструки генитив. Грађење именица: префиксима, суфиксима; сложенице, деминутиви. Одређени и неодређени члан: облици и употреба.
Заменице: неодређене, личне, релативне, повратне, присвојне, показне.
Неодређени придеви.
Придеви: поређење, са суфиксима и описно. Грађење придева суфиксацијом. Партиципни придеви.
Бројеви: прости, редни.
Предлози: облици и употреба.
 
Г л а г о л с к а   г р у п а
Глаголи
Сва времена индикатива, проста и трајна – облици и употреба. Упитни и одрични облици. Герунди, партиципи и инфинитиви (грађење и употреба). Помоћни и модални глаголи.
Егзистенцијално there (there is...)
Конјунктив.
Двочлани (фразални) глаголи.
 
Р е ч е н и ц е
Индиректан говор. Слагање времена.
Ред речи: инверзија. Место прилошких одредби. Место директног и индиректног објекта.
Пасивне конструкције (са директним и индиректним објектом).
Сложене реченице: именичке, односне и прилошке клаузе. Погодбене реченице.
Упитне фразе (question tags).
Везници.
 
Л и т е р а т у р а
  • Čubrović, B. et al. (2003) English Entrance Exam Practice, First edition, Philologia, Beograd
  • Čubrović, B. et al. (2004) English Entrance Exam Practice, Second edition, Philologia, Beograd
  • Grba, G. & Karin Radovanović, Better English 2, gramatička vežbanja za III i IV razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
  • Harris, M. et al. (2004) Opportunities –Upper Intermediate, Longman, London
  • Hewings, M. (1999) Advanced Grammar in Use, CUP, Cambridge
  • Hlebec, B. Gramatika engleskog jezika za srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,     Beograd
  • Murphy, R. (2004) English Grammar in Use, CUP, Cambridge
  • Swan, M. Practical English Usage, OUP, Oxford
  • Jovana Dimitrijević-Savić, Branka Milenković, Jelena Danilović (2010) MAPS: Mastering Proficiency Skills in English, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03