40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Пријемни испит

УПУТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА

Кандидати приликом попуњавања теста могу користити обичну оловку, гумицу, хемијску оловку или наливперо, а дужни су да поседују потврду о приступању испиту и личну карту (или пасош). Све остале ствари морају бити одлажене на место у сали, које одреди дежурни наставник.

Забрањено је уносити мобилне телефоне и друге техничке уређаје.

Након поделе тестова, забрањен је сваки разговор међу кандидатима. Кандидати не смеју напустити своје место све док дежурни наставник не саопшти да је решавање теста завршено.

Студијски програми Српски језик и књижевност, Француски језик и књижевност, Немачки језик и књижевност, Шпански језик и хипспанске књижевности: тест од 30 и 40 питања ради се 60 минута, а тест од 20 питања 45 минута. Израда писменог дела испита из књижевности (студијски програм Српски језик и књижевност) траје 120 минута.

Студијски програм Енглески језик и књижевност: тест из граматике и разумевање прочитаног текста 60 минута; писање 45 минута.

Кандидати су дужни да тест попуне читко. Могу се служити писаним или штампаним словима, ћирилицом или латиницом, екавским или ијекавским изговором (уколико задатак не налаже другачије). Тест пре предаје мора бити попуњен хемијском оловком или наливпером. Одговори забележени обичном оловком неће бити признати. 

Признају се само одговори који су у целини тачни. Негативних бодова нема.

Уколико кандидат жели да постави питање дежурном, то може да учинити након што подигне руку. Уколико постављено питање не ремети правила испита, дежурни на њега одговара свим присутним кандидатима. Није дозвољен разговор између дежурног наставника и појединачног кандидата.

  
 
Програм и литература за припремање квалификационог испита из немачког језика
 
Морфологија
Глаголи, члан, именице, заменице, придеви, прилози, предлози, везници
 
Синтакса
Делови реченице (предикат, субјекат, објекат, адвербијал, атрибут); синтагме и фразе; реченица; ред речи; грађење речи; ортографија
 
Л и т е р а т у р а
  1. Јован Ђукановић, Зоран Жилетић: Граматика немачког језика. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1993.
  2. Мирица Тома:  Немачки језик за I  разред средње школе. Београд, 1993.
  3. Соња Узелац, Бригите Симић: Немачки језик за II разред средње школе. Београд, 1991.
  4. Соња Узелац: Немачки језик за  III  разред средње школе. Београд, 1992.
  5. Никола Кремзер: Немачки језик за III  разред гимназије. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1993.
  6. Бранислава Поповић: Немачки језик за IV разред средње школе. Београд, 1993.
  7. Живота Филиповић: Немачки језик за I, II и  III разред гимназије. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1992.
  8. Живота Филиповић, Зоран Кукић: Немачки језик за IV разред гимназије. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1992.
  9. Dreyer/Schmidt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Die neue Gelbe. Max Hueber Verlag, 2000
  10. Савица Тома, Мирко Кривокапић:  Немачки језик. Лектира за гимназије. Београд, 1993.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03