40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Пријемни испит

 

УПУТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА

 

Кандидати приликом попуњавања теста могу користити обичну оловку, гумицу, хемијску оловку или наливперо, а дужни су да поседују потврду о приступању испиту и личну карту (или пасош). Све остале ствари морају бити одлажене на место у сали, које одреди дежурни наставник.

Забрањено је уносити мобилне телефоне и друге техничке уређаје.

Након поделе тестова, забрањен је сваки разговор међу кандидатима. Кандидати не смеју напустити своје место све док дежурни наставник не саопшти да је решавање теста завршено.

Студијски програми Српски језик и књижевност, Француски језик и књижевност, Немачки језик и књижевност, Шпански језик и хипспанске књижевности: тест од 30 и 40 питања ради се 60 минута, а тест од 20 питања 45 минута. Израда писменог дела испита из књижевности (студијски програм Српски језик и књижевност) траје 120 минута.

Студијски програм Енглески језик и књижевност: тест из граматике и разумевање прочитаног текста 60 минута; писање 45 минута.

Кандидати су дужни да тест попуне читко. Могу се служити писаним или штампаним словима, ћирилицом или латиницом, екавским или ијекавским изговором (уколико задатак не налаже другачије). Тест пре предаје мора бити попуњен хемијском оловком или наливпером. Одговори забележени обичном оловком неће бити признати. 

Признају се само одговори који су у целини тачни. Негативних бодова нема.

Уколико кандидат жели да постави питање дежурном, то може да учинити након што подигне руку. Уколико постављено питање не ремети правила испита, дежурни на њега одговара свим присутним кандидатима. Није дозвољен разговор између дежурног наставника и појединачног кандидата.

 

 

 

Програм и литература за припремање квалификационог испита из шпанског језика
 

Разумевање текста:

Одговарање на питања везана за краћи текст који кандидат добија на испиту.

Фонетика и правопис:

Шпанска абецеда. Фонетска вредност знакова. Тонски и графички акценат. Правила акцентовања. Подела речи на слогове. Дифтонг, хијат, трифтонг.

Морфологија:

Члан: Одређени и неодређени члан. Облици и основна правила употребе. Поименичавање.

Именице: Род именица. Карактеристични наставци. Именице са два рода. Промена значења у зависности од рода. Број именица. Pluralia tantum.

Придеви: Род и број придева. Слагање придева са именицом. Врсте придева. Апокопа. Поређење придева.

Заменице: Личне, показне, присвојне, повратне, упитне, односне и неодређене заменице. Наглашени и ненаглашени облици личних заменица. Редослед и положај ненаглашених личних заменица.

Бројеви: Основни и редни бројеви.

Предлози: Употреба предлога a, de, en, hacia, para, por, sobre.

Прилози: Прилози и прилошки изрази за место, време и начин.

Глаголи: Парадигме и употреба правилних и неправилних глагола све три конјугације свих времена индикатива. Императив. Инфинитив, герунд и партицип. Парадигма помоћних глагола. Глаголске перифразе (tener que + infinitivo, haber que + infinitivo, empezar a + infinitivo, volver a + infinitivo, acabar de + infinitivo, dejar de + infinitivo, seguir + gerundio).

Везници: Најважнији везници и везнички изрази.  

Синтакса:

Основе синтаксе глаголских времена у индикативу. Реченични делови. Субјекат. Именички и глаголски предикат. Директни и индиректни објекат. Прилошке допуне. Ред речи у шпанској реченици. Упитне реченице. Негација и ред речи.

Основни вокабулар:

Поздрави и представљање. Изношење личних података (професија, узраст, порекло, интересовања, и сл.). Називи континената, земаља и језика. Породица и речи које означавају сродство. Сати и сатнице. Дани у недељи. Месеци у години. Празници и обичаји. Хобији. Превозна средства. Храна. Боје. Описивање предмета и особа.

Литература:

 1. Alonso Raya, R., Gramática básica del estudiante de español, Madrid, Difusión, 2006.
 2. Castro, F., Uso de la gramática española. Gramática y ejercicios de sistematización para estudiantes de E.L.E de nivel elemental, Madrid, Edelsa, 2003.
 3. Castro, F., Uso de la gramática española. Gramática y ejercicios de sistematización para estudiantes de E.L.E de nivel intermedio, Madrid, Edelsa, 2003.
 4. Cerrolaza, M., Ó. Cerrolaza y B. Llovet, Planeta@E/LE. Libro de ejercicios. Nivel 1-2, Madrid, Edelsa, 1998.
 5. Moreno, C., Hernández, C. y Kondo, C.M., Español lengua extranjera en gramática. Elemental A1-A2, Madrid, Anaya, 2007.
 6. Fernández, J.; R. Fente y J. Siles, Curso intensivo de español. Gramática, Madrid, SGEL, 2003.
 7. González Hermoso, A. y Sánchez Alfaro, E/LE. Curso práctico. Nivel 1, Nivel 2, Madrid, Edelsa, 1999.
 8. González Hermoso, A. y Sánchez Alfaro, Curso práctico. Gramática de español lengua extranjera. Normas. Recursos para la Comunicación, Madrid, Edelsa, 2002.
 9. Gozalo Gómez, P., Los tiempos del pasado del indicativo, Madrid, Edinumen (Colección paso a paso), 1997.
 10. Hernández Mercedes, M. P., Tiempo para practicar el Indicativo y el Subjuntivo, Madrid, Edelsa, 2006.
 11. Sánchez, A., P. Cantos, 450 ejercicios gramaticales. Nivel elemental y autodidactas, Novena edición, Madrid, SGEL, 2003
Речници:
 1. CLAVE. Diccionario de uso del español actual, Madrid, SM, 1998.
 2. El pequeño Larousse ilustrado: 2002, Barcelona, Larousse, D.L.2001.
 3. Moliner, M., Diccionario de uso del español, 2 vols., Madrid, Gredos, 1998.
 4. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa, 2001.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03