40 година Универзитета

Jubilej 40 godina-1

На факултетима Универзитета у Крагујевцу данас студира 20 000 студената на укупно 110 студијских програма, на свим нивоима студија, у свих пет научних и у пољу уметности. Студијске програме реализује више од 1100 наставника и сарадника и близу 600 истраживача.

Примењена уметност

Филолошко уметнички факултет (ФИЛУМ) у Крагујевцу у саставу Универзитета у Крагујевцу основан је 18. априла 2002. године, као квалитативно нова форма рада и развоја три досадашња наставна одељења београдских факултета Филолошког факултета, Факултета музичке уметности и Факултета примењених уметности.
Филолошко уметнички факултет у свом саставу има три одсека: Одсек за филологију, Одсек за музичку уметност и Одсек за примењене уметности.
Одсек за примењене уметности је уметничка, истраживачка и образовна установа у саставу Филолошко уметничког факултета у Крагујевцу.

Графике са бившег југословенског простора у Галерији УЛУС

Ванредном професору Милици Антонијевић, на "Еx-Yu конкурсу за графику", у категорији за најбољег графичара, припала прва награда за рад "Трагач I"

ЛИНК

Проглашени најбољи учесници ликовног конкурса

Владимиру Ранковићу, ван. проф.
Друга награда за слику на ликовном конкурсу "30x30" у Зрењанину.

ЛИНК

Отворено предавање - Дејан Грба

Позивамо вас да присуствујете отвореном предавању „Студије догађаја - Увод у генеративну уметност“ др Дејана Грбе, доцента на Факултету ликовних уметности у Београду, које ће бити одржано 25. децембра 2015. године у 17. 30 ч. у просторијама Одсека за примењену и ликовну уметност у згради Факултета инжењерских наука у Крагујевцу. Презентација је део серије отворених предавања „Савремене уметничке праксе“

Постер

Увод у генеративну уметност

Опште информације о пријему студената

Квалификациони испит на Одсеку за примењене уметности биће одржан у јуну-јулу месецу (уместо у септембру, као ранијих година).
 
Одсек за примењене уметности Филолошко – уметничког факултета у Крагујевцу уписаће у школској 2012/2013. години у прву годину основних студија 20 студената који се финансирају из буџета и 19 самофинансирајућа студента.
 

Број студената по студијским програмима:

шифра

студијски програм

финансирање из

буџета

самофинанси-

рање

40

Графички дизајн

7

6

41

Зидно сликарство

7

6

42

Унутрашња архитектура

6

7

 
Висина школарине за самофинансирајуће студенте-држављане Републике Србије за школску 2011/2012. годину на свим студијским програмима Одсека за примењену уметност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу износи 170 000,00 динара.

Студент школарину може уплатити у једнократном износу или у више рата:

уплата

самофинансирање

датум уплате

прва рата

 70 000, 00 динара

приликом уписа

друга рата

 40 000, 00 динара

од 1. до 10. 12. 2012.

трећа рата

 30 000, 00 динара

од 1. до 10. 02. 2013.

четврта рата

 30 000, 00 динара

од 1. до 10. 05. 2013.

 

Пријем докумената

 

Датуми пријема докумената, квалификационог испита, објављивања ранг-листе и уписа примљених кандидата биће објављени након изласка Заједничког конкурса за упис студената у прву годину основних студија на факултетима чији је оснивач Република Србија за школску 2012/2013. годину, а који сваке године објављује Министарство просвете Републике Србије.
Информације се могу добити и у просторијама Службе за организацију наставе и студентска питања (зграда Правног факултета у Крагујевцу, Јована Цвијића б. б.) или на телефоне 034/300–770 и 034/300–610.
 

Кандидати код пријављивања подносе на увид оригинале следећих докумената:

1.   сведочанства од првог до четвртог разреда средње школе, уметничко – ликовне струкe или општеобразовне средње школе, са унетом просечном оценом израженом са две децимале (и оверене фотокопије);

2.    диплому (и оверену фотокопију);

3.    извод из матичне књиге рођених;

4.    уверење о држављанству или одговарајућу потврду да је поднет захтев за добијање уверења о држављанству;

5.    доказ о уплати за категорију испита 1. допунски испити за кандидате без средњег образовања и 2. испит за проверу склоности и способности у износу од 7.000,00 динара на жиро рачун број: 840-1446666-07, шифра плаћања 189, модел 97, са позивом на број 32-74212103 на име

Филолошко-уметнички факултет

Јована Цвијића б. б.

34 000 Крагујевац

 
Кандидати  који  немају  завршено  средње  четворогодишње  образовање  морају  да  полажу  допунске  испите (детаљније у  даљем  тексту) да  би  стекли  право  полагања  испита  за  проверу  склоности  и  способности .
 

Документа потребна за упис: 

  • индекс,
  • два пријавна листа ШВ-20 за школску 2012/2013. годину,
  • оригинал дипломе о завршеној средњој школи,
  • извод из матичне књиге рођених (ако није унет податак о држављанству, прилаже се потврда о држављанству), 
  • две фотографије 4 x 6 см,
  • доказ о уплати школарине за школску 2012/2013. за самофинансирајуће студенте.

 

Квалификациони испит

(за кандидате са одговарајућом школском спремом и кандидате који су претходно положили допунске испите)

1. Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификациони испит;

2. На квалификационом испиту кандидати се оцењују бодовима. Резултат који кандидат постигне на овом испиту оцењује се од 0 до 80 бодова;

3. Право на рангирање стекао је кандидат који је полагао све делове квалификационог испита;

4. Одредбе Закона о ослобађању од дела пријемног испита за кандидате који су добитници награда на појединим такмичењима не односи се на квалификациони испит на Одсеку за примењену уметност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу;

5. Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на квалификационом испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи, а на основу ранг-листе која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова;

6. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду. По овом основу кандидат може стећи најмање 8, а највише 20 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се са заокруживањем на две децимале;

7. Одсек за примењену уметност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу утврђује јединствену ранг-листу за кандидате који се финансирају из буџета и за самофинансирајуће студенте;

8. У случају да два кандидата имају исти број бодова на ранг-листи предност ће се дати кандидату који је стекао већи број бодова на квалификационом испиту, а уколико и тада два кандидата имају исти број бодова предност ће се дати кандидату који је добитник награде на одговарајућем савезном, односно републичком такмичењу или међународном конкурсу;

9. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг-листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, а има најмање 51 бод;

10. Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року на Одсеку за примењене уметности уместо њега биће уписан други кандидат, према редоследу на јединственој ранг-листи;

11. Кандидат који сматра да редослед на ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану у року од 24 часа од објављивања ранг-листе на огласној табли Факултета. Декан одлуку о приговору доноси у року од 3 дана од дана пријема приговора. На деканову одлуку кандидат може поднети жалбу Савету факултета у року од 24 часа од дана пријема решења декана Факултета. Савет факултета одлучује о жалби у року од 3 дана од дана пријема приговора.

12. Право на рангирање за упис стекли су кандидати који су на испиту за проверу способности и склоности добили најмање 51 бод.

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Ул. Јована Цвијића б. б., 34 000 Крагујевац

број жиро рачуна 840-1446666-07
позив на број за филологију 38-742121-01
позив на број за музику 35-742121-02
позив на број за примењену 32-742121-03